Missió

La finalitat fundacional és la promoció i foment de les activitats relacionades amb l’art en el sentit més ampli, contribuint a la divulgació de les arts plàstiques, musicals i literàries, mitjançant classes pràctiques, exposicions, concursos, audicions, conferències, col·laboracions amb altres entitats i qualssevol altres manifestacions idònies a les finalitats esmentades.

Normativa aplicable

Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de las fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Òrgans de govern. Patronat

És el màxim òrgan de govern de la Fundació i en són patrons les persones i entitats següents:

  President
  Joan Llonch Andreu

  Vicepresident
  Francesc Casas Selvas

  Secretari
  Joan Marcet Morera

  Tresorera
  Rosa Maria Figueras Bertran

  Vocals
  Antoni Majó Escalona
  Josep Celma Casas

  Montserrat Corominas Humbert (Fundació Banc Sabadell)
  Sofia Gabarró Taulé

Estatuts

Estatuts de la Fundació (pdf)