Descobrim l'Art

Continguts
Obres artítstiques d’arquitectura, escultura, pintura i arts menors amb un fil conductor temàtic que vindrà marcat per l’interès del grup d’alumnes.

Objectius
Donar a conèixer les principals obres artístiques, generar interès vers aspectes poc coneguts d’elles, situar-les en el context cultural i històric al qual corresponen i generar diàleg sobre aspectes ideològics.

Públic
Dirigit al públic adult, sense necessitat d'experiència prèvia, interessats per l’Art.

Material
Llibreta o fulls i bolígraf. La resta del material, el proporcionarà la professora adaptat a la nova metodología presencial/online.